برنامه نویسی تخصص ماست

تبلیغات اختصاصی هنر ماست

مشاوره ی ویژه وظیفه و خدمت ماست

مجتمع حسابداری مروا با سابقه ای درخشان برای اولین بار در غرب کشور نرم افزار اختصاصی مربوط به شغل شما را با تفکیک از سایر نرم افزارهای حسابداری که عمومیت دارند ارائه میدهد:

نرم افزار حسابداری و مدیریتی کلینیک ها و مطب های پزشکان:

·        تشکیل پرونده بیماران(ثبت اطلاعات دقیق بیماران با تصویر،تعریف سوابق پزشکی برای درج در پرونده،ثبت اطلاعات مربوط به دفترچه و...)

·        سیستم پذیرش و صندوق(ورود اطلاعات بیمار در سه فرم،پذیرش سریع بیمارو صدور قبض مربوط به خدمات ارایه شده،نوبت دهی روزانه به مراجعین بصورت اوتومات،تعریف بخش پزشک ودستیارجهت ثبت در پرونده و...)

·        سیستم رزرو و تعیین وقت قبلی(تنظیم اوقات ملاقات پزشکان به طور مجزا،ایجاد اوقات خالی به میزان مورد نیازجهت دسترسی بهتر،ثبت رزرو وقت بیمار در تاریخ و ساعت خاص و ....)

·        سیستم دریافت و پرداخت

·        سیستم چک و بانک

·        مونیتورینگ خطوط تلفن(هنگام تماس با دفتر مرکز اطلاعات تماس گیرنده نشان داده شود)

·        سامانه پیام کوتاه

·        یادداشت و یاد آوری

·        مدیریت کاربران(امکان نظارت بر هرمنشی و کاربر،تعریف نامحدود کاربران)